Am/Cdn Ch MOTCH Kreuzritters Professor Higgins CHOF AOM

 
 

Am/Int'l/UKC Ch Kreuzritters Touch the Flame CD RE OA AXJ NJC TN-N CGC HOFAm/Cdn Ch Kreuzritters Six Grindlewald
 

UKC/Am/Int'l Ch Kreuzritters a Diva for Jetcity
 
 
 
 

Am Ch Kreuzritters Quinn Tara CGC

 
 
 


BIS MBPIS Ch Kreuzritters Can U Hear Me Now